Các bài viết liên quan đến:

phụng dưỡng

Phụng dưỡng cha mẹ như thế nào mới được phước lớn?

Phụng dưỡng cha mẹ như thế nào mới được phước lớn?

Hiếu dưỡng với cha mẹ, cúng dường các bậc đáng kính là một trong những pháp lành cao quý, phước báo vô lượng. Nhất là cha mẹ, hai đấng sinh thành đã dày công giáo dưỡng chúng ta nên người thì ơn sâu nghĩa nặng khó đáp đền.