Thi IELTS trên máy tính là như thế nào ?

Với hình thức thi IELTS trên máy tính, bài thi Nghe, Đọc và Viết hoàn toàn trên máy tính.  Mỗi phần thi đều có đồng hồ đếm ngược thời gian phần trên màn hình để hiển thị thời gian còn lại để làm bài thi. Đối với phần thi Đọc và Viết, khi còn 10 hay 5 phút … Đọc thêm