Thế nào là IELTS Học Thuật ?

IELTS Học thuật (IELTS Academic) được công nhận rộng rãi và là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học. Là tiêu chuẩn đánh giá ứng viên đã sẵn sàng hay chưa cho việc theo học các chương trình giáo dục được giảng dạy hoàn toàn … Đọc thêm